SERMAYE PİYASASI KURULU Nedir? - Sermaye Piyasası Kurulunun Görevleri? - Sermaye Piyasası Kurulunun Amacı Nedir? - Sermaye Piyasası Kurulunun Kuruluş Amacı Nedir Sorularının yanıtlarını konumuz içinde bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Amacı
Sermaye Piyasası Kurulu, SPK’nın kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur.

Kurul’un kuruluş aşamaları yasada açıkca belirtilmiştir. Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak, kurulan başlı amacıdır. Kurul ayrıca, kamunun aydınlatılması, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması, mülkiyetin yaygınlaştırılması ve borsanın gelişmesini sağlayacak ortamın hazırlanmasını öngörür. Bunun için denetleme, inceleme, araştırma ve açıklamalar yapar. Kurulun genel amaçları ise, tasarrufları ülke ekonomisinin yararına yönlendirmek ve halkın ekonomik kalkınmayı etkin bir şekilde katılmasını sağlamak olarak özetlenebilir.
Bir dış denetleme gözetim ve düzenleme kurumu olan Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır.
Görev ve Yetkileri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetkileri yasa ve yönetmelikler ile belirlenmiştir. Bu görev ve yetkiler:
-Sermaye piyasası araçlarının ihracını, halka arz ve satış şartlarını düzenlemek ve denetlemek,
-İhraç ya da halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına almak ve kamu yararının gerektirdiği durumlarda halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak,
-Varlığa dayalı menkul kıymetlerin şartlarını ihraç ve arz ilkelerini düzenlemek, gerektiğinde finans ortaklıkları , risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları ile risk sermayesi yönetim şirketlerini denetlemek,
-Bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek ve yetkili kuruluşları ilan etmek,
-Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla genel ve özel nitelikte kararlar almak ve finansal tablo ve raporların standartlarını belirlemek, kendisine iletilen denetim raporlarını incelemek,
-İhraççıların, sermaye piyasası kurumlarının, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaların yasaya uygunluğunu izlemek ve denetlemek,
-Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayını izlemek, yanıltıcı olanları yasaklamak,
-Halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında, vakeleten oy kullanılması ile ilgili esasları belirlemek,
-Menkul kıymetlerin geri alma ve satma taahhütlü ile alım satım işlemleri ve açığa satış ile ilişkili kuralları belirlemek,
-İlgili Bakanca istenecek incelemeleri yapmak, çalışmaları hakkında ilgili Bakana rapor vermek ve sermaye piyasası ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında önerilerde bulunmak.
Örgüt Yapısı

Kurul biri başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı, Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Kurul üyelerinin yüksek öğrenim görmeş (özellikle işletmecilik, iktisat, maliye, bankacılık ve hukuk dallarının birinde) olması gerekir. Görev süreleri üç yıldır.
Merkezi Ankara’da bulunan Kurul’un üst örgütü, Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurul başkanına bağlı Genel Sekreterlikten oluşur. Kurul karar organını, Genel Sekreterlik ise yürütme organını oluşturur. Kurul Başkanı, karar organı yanında yürütme organının da başıdır. Kurul’un örgüt yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.